UWAGA!

W zawiązku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, mając na względzie zdrowie i życie stron i uczestników prowadzonych w kancelarii postpowań egzekucyjnych oraz personelu biura, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1239 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 325) oraz art. 207 par. 2 Kodeksu Pracy

ZARZĄDZAM

WYŁĄCZNIE

na rachunek bankowy wskazany w korespondencji bądź na ogólny rachunek bankowy kancelarii w: ALIOR Bank 24 24900005 0000 4510 9273 4240

z podaniem imienia i nazwiska dłużnika oraz sygnatury sprawy.

Komornik Sądowy Tomasz SZALONKA

Komornik sądowy przy sądzie rejonowy w ostrowie wlkp.

Tomasz szalonka

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym rewirem komorniczym jest obszar
właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Z uwagi zatem
na fakt, iż w jednym rewirze może działać kilku komorników, wybór jednego
z nich - jako właściwego - przysługuje wierzycielowi. Ponadto wierzyciel może
wybrać do prowadzenia sprawy innego komornika - tj. z innego rewiru -
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.

Kategorie

Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 4694 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Szalonka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-05-2019r. o godz. 11:30 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Sądowa 2 sala 65 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowana, położona w Biskupicach Ołobocznych, przy ul. Ostrowskiej 59 (gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie), w obrębie 0002, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 155/1 o powierzchni 0.5300 ha Działka składa się z części mieszkalnej i części komercyjnej. Część mieszkalna o pow. 0,0700 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. zabudowy 217,00 m2, pow. ogólnej 268,82 m2, pow. użytkowej 240,24 m2 Część komercyjna o pow. 0,4600ha zabudowana: -budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalnym o pow. zabudowy 510,00 m2, pow. użytkowej 427,61 m2 -budynek kotłowni o pow. zabudowy 40,00 m2, pow. użytkowej 32,60 m2 -budynek wagowego o pow. zabudowy 30,00 m2, pow. użytkowej 25,80 m2 z wagą o udźwigu do 60t Plac utwardzony z dobrym dojazdem do drogi krajowej nr 25 Ostrów Wlkp – Kalisz. Teren ogrodzony, wyposażony w bramy wjazdowe. Wycena uwzględnia również, w sposób pośredni, budowle i instalacje oraz inne urządzenia trwale związane z gruntem nieruchomości (utwardzenia terenu, ogrodzenie, instalacje i przyłącza) oraz wyposażenie ww. budynków w instalacje i urządzenia trwale z nimi związane (instalacje wewnętrzne, urządzenia sanitarne itp.) należącej do dłużnika: Przedsiębiorstwo Produkcji Olejów i Tłuszczów FAT-OIL Henryk Stawowski Spółka Jawna położonej: 63-460 Nowe Skalmierzyce, Ostrowska 59, Biskupice Ołoboczne, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 4694 [NKW: KZ1W/00004694/7] Suma oszacowania wynosi 1 045 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 784 125,00zł. brutto. Kwota zawiera podatek VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 550,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ALIOR Bank 24 24900005 0000 4510 9273 4240 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów